oficiální web obce

O myslivosti 

„Myslivost je  soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví“ tolik citace základní právní normy, kterou se myslivost a výkon práva myslivosti řídí. Jedná se o zákon č. 449/2001 Sb. ze dne 27. 11. 2001 o myslivosti. Nedílnou součástí myslivosti je výkon práva myslivosti, který je taktéž zákonně vymezen: “právem  myslivosti je souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků“.

Základní informace o spolku

Oficiální název spolku: Myslivecký spolek Lověna
Právní forma: Spolek
Adresa spolku: Libuň 77, 507 15
IČ spolku: 47474475

E-mail: vesely@sonex.cz

Telefon: 603 514 321

Hlavní činnost spolku

Hlavní činností spolku je společný výkon práva myslivosti v najaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu a veřejně prospěšná činnost. Výkon práva myslivosti v honitbě se řídí příslušnými právními předpisy, rozhodnutími, pokyny příslušných správních orgánů a podmínkami nájemní smlouvy. Myslivecký spolek Lověna má v současné době 24 členů, kteří vykonávají právo myslivosti v honitbě pronajaté od Honebního společenstva Libuň. Honitba se nachází na katastrálních územích obcí Libuň, Kněžnice, Újezd pod Troskami a Jinolice. Náplní práce je ochrana přírody, starost o zvěř v ní žijící, její regulace lovem, udržování tradic české myslivosti, praktické naplňování všech důležitých chovatelských zásad a dalších činností, kterými vyjadřují myslivci svůj vztah k přírodě. Do veřejného života obce se myslivci zapojují pořádáním občasného mysliveckého plesu a společně s obcí Libuň a ostatními místními spolky pořádají každoročně „Dětský den“ v Libuni na hřišti.

Honitba Libuň má celkovou výměru 1617 ha, z toho zabírá:
• zemědělská plocha: 1313 ha
• lesní plocha: 226 ha
• vodní plocha: 4 ha
• ostatní plocha: 74 ha

Historie a důležité milníky spolku

Myslivecký spolek Lověna má v Libuni mnohaletou tradici, která se datuje již od roku 1955. I když spolek vznikl formálně mnohem dříve, pak za datum vzniku spolku lze považovat 21. 6. 1994, kdy byl spolek právně uznaný státem, pod tehdy platným názvem: „Myslivecké sdružení Lověna“.


Myslivost není jenom sport nebo zábava, ale v první řadě práce a někdy i námaha. Odměnou každému myslivci je však příroda se svým bohatstvím všech živých tvorů v této přírodě žijících. Toto národní bohatství musíme udržet a stále je rozšiřovat, proto je naším přáním, aby nám všichni občané v ochraně přírody pomáhali.