oficiální web obce

Ve 14. století byl uprostřed vesnice vystavěn gotický jednolodní kostel s mansardovou střechou. Na podélné ose od západu k východu vystavěna hranolovitá věž, loď kostela, pětiboký presbytář a v r. 1771 kdy byl kostel barokizován, nově přistavěna sakristie.

Vnějšek kostela je hladký, členěný pouze podstřešní římsou, presbytář podepřen jednou odstíněnými pilíři. Severní a jižní stěny lodi jsou opatřeny čtyřmi okenními osami, lemovanými šambránami dekorativní orámování) s novogotickou výplní.

Střecha lodě i presbytáře je mansardová, nad presbytářem umístěn osmiboký sanktusník s jehlancovou stříškou. Střecha sakristie je sedlová, nad oratoří mansardová. Ze západní strany přiléhá čtyřboká věž členěná římsou ve výši římsy lodi. Nad vchodem ze západu je segmentově zakončené okno, v posledním patře tři segmentová okna s okenicemi.

Předsíň s valenou křížovou klenbou se nachází v podvěžním prostoru. Obdélná loď kostela má plochý strop, osvětlená je dvěma trojicemi oken. Na západní straně je na dřevěných sloupcích vestavěna kruchta. Klenba presbytáře je valená s lunetami, prostor osvětlují čtyři polokruhově zakončená okna (páté okno je dodatečně zazděno).

Z presbytáře se vstupuje do sakristie zaklenuté valenou klenbou s lunetami, osvětlené třemi oválnými okénky. Vstup na oratoř je umístěn v portále severní stěny presbytáře. Jednopodlažní oratoř má vnitřní dřevěné schodiště, valenou klenbu a tři okna. Zařízení kostela pochází z doby kolem roku 1770 a pozdější. V kostele socha Assumpty z pol. 16. stoleti.

U kostela (na starém hřbitově) jsou umístěny tři gotizující náhrobníky s figurálními reliéfy z doby kolem pol. 19. stol.