oficiální web obce

Obec Libuň je zřizovatelem základní školy, která nedávno oslavila dvě stě let od založení. Škola byla trojtřídní s návštěvností v průměru 65 dětí od prvního do pátého ročníku. Škola do nedávna vykazovala velmi nízkou kapacitu žáků a už se uvažovalo, že by se škola i zavřela. Hlavní problém byl, že školu navštěvovaly převážně jen místní děti, protože neexistoval vhodný dopravní spoj pro okolní obce. Obec to vyřešila a sama zajistila svoz z okolních obcí a to ne jen pro školu samotnou, ale také pro jinolickou a kněžnickou mateřskou školu. Tento krok zásadně přispěl k nárůstu žáků do školy. Vzhledem k vzrůstající naplněnosti školy, ale také již zastaralého výukového prostředí zřizovatel (obec), ve spolupráci s ředitelkou školy připravil projekt na přestavbu stávající budovy. Obec se tak snažila získat dotaci na modernizaci historické budovy.

Na jaře roku 2018 byla dotace schválena a od podzimu téhož roku započala rozsáhlá rekonstrukce. Žáci se tak s veškerým inventářem museli na čas přestěhovat do nedalekého penzionu Bílý Dům. Přestavba je zaměřena na zvýšený počet učeben, komfortnější zázemí pro pedagogický sbor a na bezbariérový přístup, neboť škola bude mít také výtah. Součástí projektu je také pořízení základního vnitřního vybavení, učebních pomůcek, přístrojů a kompenzačních pomůcek. Za školou v prostorách školní zahrady vznikne odpočinková zóna včetně základního ozelenění a vybavení mobiliářem.

Škola je pro rozvoj obce velice důležitá. Může zastávat pozici kulturního centra, kdy v sobě jako větší budova má dostatek prostoru pro konání veřejných akcí různého druhu. Existence školy v obci může mít také význam z hlediska migrace, jestli se lidé do obce stěhují, nebo naopak odcházejí. Dále zvyšuje atraktivitu obce. Škola vytváří pracovní pozice pro obyvatele obce. Mohou zde najít uplatnění pedagogičtí pracovníci i provozní zaměstnanci. Výhodou škol v menších obcích je také to, že se rodiče dětí většinou navzájem znají, neboť jsou často v sousedském vztahu. Rovněž také spolužáci se více znají a tím snadněji vytvářejí přátelské vztahy. Obecní škola se také podílí na vytváření pocitu sounáležitosti s místem bydliště, čímž může udržovat obyvatelstvo v obci a i obecně populaci na venkově.