oficiální web obce

Václav Pařík se narodil 8. února 1839 v domku čp. 29, který již nestojí a který po dlouhá léta sloužil jako hospodářské stavení rodiny Kožených.
V obecné škole v Libuni byl žákem libuňského jemnostpána Pátera Antonína Marka a znamenitého řídícího učitele Františka Zelinky. Ti malému chlapci vštěpovali lásku k rodné vlasti, ke slovanstvu, která v něm zakořenila a stala se mocnou vzpruhou v jeho práci pro národní věc v budoucnosti.
Václav vystudoval gymnázium v Jičíně a po krátkém pobytu v semináři v Praze se věnoval studiu lékařství. Zvolil si zodpovědné, ale krásné povolání. Stal se lékařem. Po promoci na Karlově univerzitě odešel na své nové působiště – do Třebenic. Pro upřesnění – Třebenice je městečko v Českém středohoří, nedaleko Lovosic. V té době hrozila tomuto městečku úplná germanizace. Na veřejnosti se mluvilo převážně německy, ve škole se vyučovalo německým jazykem, na úřadech se vše vedlo jen německy. O osudu města rozhodovali Němci.
Mladý lékař Václav Pařík vycítil ihned, jaká je jeho povinnost. Zahájil sám obrozující proces, působil na každého jednotlivce zvlášť, vzbuzoval v každém dřímající české vědomí. Svou osobní povahou, přívětivostí a vtělenou demokratičností okouzlil brzy celé město i okolí a svou pílí, podnikavostí ve věcech veřejných získal si bezmeznou úctu a náklonnost. Roku 1873 vznikla jeho přičiněním Občanská záložna. Založil Českou besedu, která se stala pilířem všeho národního života na Třebenicku.
Václav Pařík byl výborným lékařem, lidumilem, který pomáhal nezištně všem trpícím a utiskovaným. Od roku 1884 až do své smrti vedl správu Třebenic jako vzorný starosta. Na radnici byla zavedena čeština jako jednací řeč města. Úsilím V. Paříka byly založeny další české spolky, byla zřízena „opatrovna“ pro české děti. Pod jeho vedením byla založena „První česká továrna na zužitkování ovoce.“
Neznal oddechu jak ve vlastní lékařské praxi, tak i ve veřejných pracích. Nedbal rad, aby si šetřil své zdraví a nemocné srdce. Zemřel ve věku 62 let, dne 9. prosince 1901. Pochován je na hřbitově v Třebenicích.
Dne 27. července 1902 byla na štítě rodného domku čp. 29 v Libuni odhalena pamětní deska.
Tato deska byla z domu před jeho demolicí sňata a přemístěna do parčíku před Základní školou v Libuni a 14.6.2014 slavnostně odhalena původními i novými majiteli Paříkova rodného domu.

Použity byly informace z webových stránek města Třebenic, z kroniky obce Libuň, ze sbírky paní Hany Veselé, libuňské kronikářky a  ze Slavnostního listu Praha Třebenicím z roku 1902