oficiální web obce

Architektonická úroveň obytných objektů je průměrná, stavební stav starší zástavby je třeba postupně zlepšovat, což je prováděno.  Z obytné zástavby ční tři vícebytové objekty. Ostatní zástavba je zde venkovská smíšená , tj. v individuelních rodinných domech s užitkovými zahradami,   v okolních vesnicích příslušných do správního území se jedná o území staveb venkovského typu. Z historického dědictví soubor objektů kostela    a fary s náležející sochařskou výzdobou převážně z období baroka. Z lidové venkovské architektury je několik původních chalup v Šidlobech, na Sv. Petru, v Libunci.

Geomorfologicky náleží zájmové území do celku Jičínské pahorkatiny, podcelek Turnovská pahorkatina, okrsek Jičínská kotlina, z jihu se blíží výběžek Prachovské pahorkatiny. To udává ráz krajiny, která je zvlněná, mírně kopcovitá s rozsáhlými plošinami. V údolích je obsažena bohatá vodní síť sestávající se s drobných vodních toků – Boučnice, Javorka, Libuňka, Ředička, Libuňka, Šidlobský potok a několika menších rybníků – Libuňský, Oborský, Obícka, Březecký..


Péče o historickou zástavbu

Výraznou urbanizační osou Libuně je komunikace I/35, spojující nadřazená centra osídlení Turnov a Jičín. Z osnovy zastavění je jasně patrno původní historické jádro, obklopující kostel sv. Martina. Neorganická uliční síť i architektura objektů jsou toho dokladem. Tento prostor si funkci centra dokázal udržet. Další nové obytné lokality vyrůstaly rovnoměrně rozložené kolem tohoto středu do všech světových stran.

Březka – původní jádro sídelního útvaru leží západně silnice III. třídy č. 2819, na kterou je napojeno pouze místní komunikací. Zástavba je umístěna v údolnici v kopcovitém terénu, který v podstatě určuje rozmístění jednotlivých budov. Původní historická struktura zůstala bez zásahů zachována po současnost.

Jivany – zástavba v Jivanech je situována severojižním směrem. Železniční trať dělí Jivany na dvě části, při křížení železnice se silnicí III/2836 je situována železniční zastávka. Jednotlivé obytné objekty ( původní usedlosti i chalupky domkářů) jsou rozmístěny  v údolí místního potoka po jeho obou stranách. Jižně křížení železnice se silnicí III. třídy vznikl v Jivanech menší centrální prostor, kde je umístěna hasičská zbrojnice a socha sv. Jana Nepomuckého.

Libunec – jádro Libunce tvoří zástavba situovaná severně železniční vlečky. V této části byly situovány bohatší statky, z nichž některé byly v minulosti zlikvidovány. V důsledku toho vzniklo uprostřed zástavby rozsáhlejší centrální prostor, do nějž byl situován objekt prodejny a hasičské zbrojnice. Jižně železniční vlečky podél silnice se dále rozvíjela rozvolněnější zástavba spíše domkářských stavení.

Pro všechna sídla shodně platí, že vzhledem k jejich dlouhodobé stagnaci nedošlo k výraznějším zásahům do rostlé urbanistické struktury, která ve svém základu zůstala dochována až do dnešních dnů. Stejně tak zůstalo zachováno množství původních objektů místní lidové architektury, až už jde o zemědělské usedlosti, domkářské chalupy či samostatné hospodářské objekty. Ojediněle, zejména u přestaveb a objektů občanské vybavenosti, byly vneseny do zástavby architektonické prvky uplatňované v době svého vzniku, které ve venkovském prostředí působí rušivě.


Významná místa

V obci se nacházejí sochy svatých – socha sv. Václava z roku 1926 v Březce, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1811, křížek při cestě do Jivan, sv. Jan Nepomucký v Jivanech, sloup sv. Trojice v Libuni, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1746 v Libuni, socha sv. Josefa u kostela v Libuni, sloup jezuity Burnacia, pomník faráře buditele Ant. Marka u kostela od J. Stuchlíka z r. 1896, tři zlidovělé gotizujíc náhrobníky s figurálními reliéfy z pol 19. století na hřbitově v Libuni, pomník padlým na návsi od J. Bílka a arch. B. Holého s figurálními reliéfy, pamětní deska posledního odboje na nádraží v Libuni, hromadný hrob sovětských zajatců na hřbitově, dva pomníky r. 1866 za hřbitovem. Kulturně důležité stavby jsou kostel sv. Martina a objekt fary v Libuni, kaplička P. Marie Lurdské v Šidlobech, Hejdukova patrová chalupa v Jivanech čp. 1, čtyři kamenné brány u domů v Libunci a další.  Mezi stavby lidového stavitelství patří bezesporu i několik roubených staveb v celém území. Všem objektům, které jsou v majetku obce je věnována potřebná péče, o opravy kostela se stará církev a přesvědčujeme občany, v jejichž majetku některé ze staveb jsou, aby těmto věnovali také odbornou péči.